Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Kodeks Dębinki

Kodeks Dębinki

KOLEGIUM EDUKACYJNE POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO 2014

UCZNIOWIE

 UCZEŃ MA PRAWO DO:

 1. 1. Właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 3. 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 4. 4. Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału;
 5. 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań - jeżeli nie narusza to dobra innych osób;
 6. 6. Znajomości PSO z każdego przedmiotu i kryteriów oceny zachowania;
 7. 7. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 8. 8. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 9. 9. Udziału w organizowaniu i  uczestnictwa w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią;
 10. 10. Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów;
 11. 11. Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dodatkowych oznacza skreślenie z listy uczestników);
 12. 12. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
 13. 13. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
 14. 14. Samodzielnego opuszczania szkoły po zajęciach, jeśli posiada stosowną pisemną zgodę rodziców, a podczas zajęć lekcyjnych TYLKO na pisemną prośbę rodzica.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. 1. Przestrzegania prawa szkolnego określonego przez Statut Szkoły i odrębne regulaminy;
 2. 2. Uczęszczania na zajęcia edukacyjne i przybywania na nie punktualnie;
 3. 3. Stosowania się do poleceń nauczycieli i obsługi szkoły w szkole, na boisku i świetlicy od chwili przybycia do szkoły aż do jej opuszczenia, także podczas szkolnych wyjść i wyjazdów;
 4. 4. Godnego uczestniczenia w uroczystościach w szkole i poza nią;
 5. 5. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 6. 6. Przestrzegania zakazu:
 7. a) posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz wszelkich innych używek, przynoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów;
 8. b) zachowań wulgarnych i niemoralnych, kradzieży i wszelkiej agresji;
 9. 7. Rzetelnej pracy (nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności) oraz systematycznego przygotowania do zajęć szkolnych;
 10. 8. Przynoszenia podręczników, przyborów i pomocy, a także prowadzenia notatek;
 11. 9. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 12. a) okazywania szacunku symbolom narodowym i religijnym;
 13. b) szanowania poglądów, przekonań oraz godności osobistej innych ludzi;
 14. c)  przeciwstawiania się brutalności i wulgarności;
 15. 10. Dbania o mienie szkoły, ład i porządek;
 16. 11. Zmiany obuwia po przyjściu do szkoły (w okresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły); uczeń odzież wierzchnią i obuwie zostawia w szatni lub szafkach (nie w sali lekcyjnej);
 17. 12. Przedstawiania w terminie 7 dni od momentu powrotu do szkoły pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych;
 18. 13. Uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością. Jeśli absencja jest krótsza niż pięć dni, uczeń otrzymuje jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli uczeń był nieobecny przez pięć dni lub dłużej, ma on prawo uzupełniać zaległości przez kolejne pięć dni.
 19. 14. Wyglądać schludnie i estetycznie:
 20. a) podczas codziennych zajęć lekcyjnych uczeń powinien wyglądać schludnie i estetycznie (strój – stosowny do miejsca publicznego, czyli nieodsłaniający nadmiernie części ciała);
 21. b) do szkoły nie wolno przychodzić w makijażu,  pomalowanych paznokciach i z przesadną biżuterią.
 22. c) w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (Pod pojęciem stroju galowego należy rozumieć białą koszulę z logo Dębinki i ciemną spódnicę bądź spodnie).
 23. 15. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w godz. od 8.30 do 14.10 (możliwe jest korzystanie z w/w urządzeń tylko za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych).

RODZICE

 RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 1. 1. Poszanowania godności osobistej;
 2. 2. Informacji na temat:
 3. a) zasad oceniania;
 4. b) przedmiotowych systemów oceniania i kryteriów wystawiania oceny zachowania;
 5. c) programu edukacyjnego i wychowawczego szkoły;
 6. d) zachowania i postępów w nauce swego dziecka;
 7. e) mocnych i słabych stron dziecka;
 8. f) sposobów kontroli wyników nauczania;
 9. g) organizowanych imprez i wycieczek szkolnych;
 10. h) sposobów korzystania z opieki psychologicznej nad dzieckiem oraz informacji zwrotnej o jego postępach, a także wiedzy na temat innych źródeł i metod pomocy dziecku;
 11. 3. Zgłaszania uwag, pytań i propozycji na forum klasy, Rady Rodziców.

RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

 1. 1. Zapoznania się z dokumentami, regulującymi pracę Szkoły;
 2. 2. Kontroli postępów dziecka;
 3. 3. Kontaktowania się na bieżąco z nauczycielami uczącymi;
 4. 4. Uczestniczenia w zebraniach klasowych;
 5. 5. Dostarczenia szkole opinii w celu dostosowania metod  i form pracy do indywidualnych możliwości dziecka, wydanej przez stosowną instytucję;
 6. 6. Zapewnienia dziecku materiałów, podręczników, obuwia na zmianę, stroju gimnastycznego– zgodnie z rozkładem zajęć;
 7. 7. Usprawiedliwiania nieobecności nie później niż tydzień po powrocie dziecka do szkoły, a także pisemnego zwalniania dziecka z zajęć dydaktycznych;
 8. 8. Zawiadamiania Szkoły o planowanych dłuższych nieobecnościach dziecka;
 9. 9. Odprowadzania dziecka w edukacji wczesnoszkolnej do świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i odbierania go ze szkoły nie później niż o 16.30;
 10. 10. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez dziecko mienie;
 11. 11. Zgłaszania wszystkich uwag i wątpliwości bezpośrednio do konkretnych osób.

NAUCZYCIELE

NAUCZYCIEL MA PRAWO DO:

 1. 1. Poszanowania godności osobistej;
 2. 2. Decydowania o doborze metod, form i narzędzi pracy z uczniem;
 3. 3. Decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów.

NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 1. 1. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności swoich uczniów (bezpośrednio oraz za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego);
 2. 2. Przedstawiania na początku każdego roku szkolnego przedmiotowego systemu oceniania, wymagań edukacyjnych (wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania), sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteriów wystawiania oceny z zachowania (wychowawca);
 3. 3. Kontroli zmian obuwia, egzekwowania porządku w klasach, zwracania uwagi na słownictwo, zachowanie wszystkich uczniów szkoły, aby pozostawało ono w zgodzie z „Dębinkowymi Przykazaniami”;
 4. 4. Informowania o planowanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej – na miesiąc przed wystawieniem ocen;
 5. 5. Opieki wychowawczej nad uczniami i stwarzania im warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
 6. 6. Stosowania się do zaleceń wynikających z indywidualnych opinii posiadanych przez ucznia i współpracy z gronem pedagogicznym w tym zakresie;
 7. 7. Udzielania informacji o planowanych imprezach, wycieczkach, zebraniach;
 8. 8. Udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych;
 9. 9. Wyznaczania alternatywnych pór spotkań z rodzicami, którzy nie mają możliwości skorzystania z innych form kontaktu.
 10. 10. Organizowania zebrań klasowych (jeśli trzeba – z obecnością dydaktyków oraz innych pracowników szkoły) i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych
 11. 11. Przekazywanie uwag zgłaszanych pod adresem innych nauczycieli do adresatów.

Obowiązki nauczyciela określone są w oddzielnym dokumencie „Zakres obowiązków nauczyciela” i „Zakres obowiązków nauczyciela – wychowawcy”.

KARY I NAGRODY

NAGRODY:

 • pochwała ustna na forum klasy;
 • pochwała z wpisem do dzienniczka elektronicznego;
 • pochwała Dyrektora Szkoły z wpisem do dzienniczka elektronicznego;
 • pochwała Dyrektora na forum szkoły wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców;
 • nagroda rzeczowa i list pochwalny do rodziców.

KARY:

 • upomnienie ustne na forum klasy;
 • uwaga z wpisem do dzienniczka elektronicznego;
 • pisemna nagana wychowawcy klasy wraz z wpisem do dzienniczka elektronicznego;
 • Pisemna nagana Dyrektora Szkoły.

Pomagają nam