Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4A I 4B (ROK SZKOLNY 2019/2020)

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

W klasie 4 będziemy omawiać teksty zgromadzone w naszym podręczniku. Podczas lekcji poznasz wiele ciekawych wiadomości. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. opis, opowiadanie, recenzję). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę podam na początku września.

Na ocenę półroczną i roczną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 lub 25 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • kartkówki (5 lub 8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 lub 8 p.);
 • praca w grupach, praca na lekcji, projekty (5 lub 10 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury uzupełniające (5 lub 10 p.) – w formie ustnej lub pisemnej recenzji,
 • zadania dodatkowe – z listy podanej na początku półrocza (suma dodatkowych procentów może maksymalnie wynosić 5%).

Sprawdziany, wypracowania pisane w klasie, dyktanda będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej ocenę celującą – 100%). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia        w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upły- wie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8 p. (drugie-go dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie tekstu w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Termin zaprezentowania recytacji podaję z co najmniej tygodniowym wyprze-dzeniem. Jeśli na wyznaczonej lekcji nie będziesz przygotowana/y, możesz poprawić 0 p, jednak z każdą następną lekcją ubywać będzie 1 p. z puli punktów do zdobycia.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury uzupełniające w półroczu (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Trzy pierwsze lektury zdawać będziesz ustnie, natomiast czwartą zaliczysz w formie pisemnej recenzji.

Wszystkie sprawdziany, wypracowania, dyktanda, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie, ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

Dwa razy w półroczu masz prawo być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej. Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywał/a „-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem  0/5 p.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty. Dodatkowe 5 % możesz uzyskać za znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego:

od 100% - celujący

99 – 90% - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 50% - dostateczny

49 – 35% - dopuszczający

poniżej 35% - niedostateczny

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

                                                                                                                             Adriana Haładuda

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5A (ROK SZKOLNY 2019/2020)

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

W klasie 5 będziemy omawiać teksty zgromadzone w naszym podręczniku. Podczas lekcji poznasz wiele ciekawych wiadomości. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. opis, opowiadanie, recenzję). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę podam na początku września.

Na ocenę półroczną i roczną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 lub 25 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • kartkówki (5 lub 8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 lub 8 p.);
 • praca w grupach, praca na lekcji, projekty (5 lub 10 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury uzupełniające (5 lub 10 p.) – w formie ustnej lub pisemnej recenzji,
 • zadania dodatkowe – z listy podanej na początku półrocza (suma dodatkowych procentów może maksymalnie wynosić 5%).

Sprawdziany, wypracowania pisane w klasie, dyktanda będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej ocenę celującą – 100%). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upły- wie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia) lub 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie tekstu w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Termin zaprezentowania recytacji podaję z co najmniej tygodniowym wyprze-dzeniem. Jeśli na wyznaczonej lekcji nie będziesz przygotowana/y, możesz poprawić 0 p, jednak z każdą następną lekcją ubywać będzie 1 p. z puli punktów do zdobycia.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury uzupełniające w półroczu (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Pierwszą lekturę zdawać będziesz ustnie, natomiast kolejne zaliczysz w formie pisemnej recenzji.

Wszystkie sprawdziany, wypracowania, dyktanda, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie, ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.

Dwa razy w półroczu masz prawo być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej. Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywał/a „-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem  0/5 p.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty. Dodatkowe 5 % możesz uzyskać za znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następu-jącego systemu procentowego:

od 100% - celujący

99 – 90% - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 50% - dostateczny

49 – 35% - dopuszczający

poniżej 35% - niedostateczny

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

                                                                                                                             Adriana Haładuda

 

Przedmiotowy system oceniania na języka polskim w klasie 6c w roku szkolnym 2019/2020

W klasie 6 omówimy teksty zgromadzone w naszych podręcznikach i na kartach pracy. Podczas lekcji wprowadzone i utrwalane będą pojęcia, których znajomość Cię obowiązuje. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim zdobędziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omówimy też lektury obowiązkowe. Ich listę poznałeś już w lipcu. Pamiętaj, że na egzaminie po klasie 8 obowiązuje Cię znajomość wszystkich omawianych lektur w klasach 4-8.  Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe w postaci punktów. Zdobędziesz  je z  następujących form:                         

 Oceniane formy pracy

Praca klasowa – 15p. -20 p. (praca pisemna na lekcji – jedna lub kilka form wypowiedzi)                                                                        Sprawdzian – 20-30p.                                                                                                                              
Wypracowanie – 10p. (praca pisemna, pisana w domu lub w klasie, na kartce – estetyka!)                                                                      Kartkówka – 5p.(niezapowiedziane, pisemne sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów. Ucząc Was estetyki, nie pozwalam ich pisać na kartkach wyrwanych z zeszytu, brudnych)                                                                                                                        
Praca na lekcji, udział w dyskusji, prowadzenie zeszytu.( rzetelność, systematyczność i estetyka zapisów, numery lekcji, daty na marginesie, odrobione prace domowe) – 5p. 
Recytacja, dyktando– 5-8p.                                                                                                               
Odpowiedź – 5p.                                                                                                                                                                                       
Praca w grupach –5p.                                                                                                                                                                           
Projekty – 5- 10p.                                                                                                                                                                                            Zadnia dodatkowe -  do 5%

Znajomość lektury uzupełniającej, dowolnie wybranej z listy zaakceptowanej przeze mnie – zaliczana w formie recenzji, pisana na lekcji języka polskiego - 10p

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązany przeczytać i zaliczyć 4 lektury dodatkowe (uzupełniające) w roku szkolnym (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Lektura wybrana spoza listy musi być ze mną skonsultowana. Terminy: 

1.            Lektura uzupełniająca – 16 października 2019r.

2.            Lektura uzupełniająca – 7 stycznia 2020r.

3.            Lektura uzupełniająca – 17 marca 2020r.

4.            Lektura uzupełniająca – 14 maja 2020r. 

Nieprzeczytanie na czas lektury obowiązkowej skutkuje otrzymaniem 0/5, nieprzeczytanie lektury uzupełniającej – 0/10

2 razy w semestrze możesz usprawiedliwić się z braku zadania domowego lub nieprzygotowania do lekcji bez żadnych konsekwencji. Za kolejny brak zadania lub nieprzygotowanie otrzymujesz 0/5p. Za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń - jeśli nie było w nich zadania domowego otrzymujesz „ - „ (minus). Trzy minusy oznaczają „0/5”. Nieprzygotowanie lub brak zadania domowego należy zgłaszać na początku lekcji, zaraz po powitaniu, w przeciwnym razie, gdy nauczyciel zauważy Twoje nieprzygotowanie, otrzymasz  0/5 p.

Pamiętaj, że masz obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością. Jeśli Twoja absencja wynosi 1-2 dni, otrzymujesz jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli byłeś nieobecny przez 3-4 dni, masz prawo uzupełniać zaległości przez kolejne 2 dni, w przypadku, gdy nie było Cię w szkole 5 dni i więcej –  na nadrobienie zostaje Ci 5 dni.

W ciągu półrocza możesz poprawić jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. można uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą).                                                                  

Masz prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych, jeśli z pierwszej pracy otrzymałeś poniżej 51%. Z poprawy takiej możesz uzyskać maksymalnie 75% punktów możliwych do zdobycia  w pierwszym terminie.

Każda niesamodzielnie napisana praca oceniana jest na 0 (zero), niezależnie od maksymalnej liczby punktów.

Tematy prac pisemnych (domowych) podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego czasu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8/10p. (drugiego dnia po terminie) 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Po tygodniu nieprzynoszenia otrzymasz 0/10.  Wszystkie sprawdziany, wypracowania pisane w domu i w klasie, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy.  W razie nieobecności jesteś zobowiązany zgłosić się do mnie i zaliczyć w/w formy kontrolne  w innym terminie – uzgodnionym ze mną.

Sprawdziany i testy powinny zawierać zadania dodatkowe, które wynoszą 10% punktacji za sprawdzian. Są one sprawdzane wówczas, gdy otrzymasz z części podstawowej min. 85%.

Suma uzyskanych punktów jest przeliczana zgodnie z następującym systemem: 

 Od 100% - ocena celująca (6)90% - 99% - ocena bardzo dobra (5);  75% - 89% - ocena dobra (4), 50% - 74% - ocena dostateczna (3), 35% - 49% - ocena dopuszczająca (2);   do 34% - ocena niedostateczna (1)

Powodzenia - Justyna Kmiecik


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V b, c i d SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2019/2020)

W tym roku szkolnym będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zeszyt (5 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe w semestrze (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ DOTYCZĄCY OMAWIANIA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PISANIA RECENZJI LEKTUR DODATKOWYCH ZOSTAŁ PODANY PODCZAS PIERWSZEJ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (I POWINIEN ZOSTAĆ ZANOTOWANY W TWOIM ZESZYCIE).

RECENZJĘ PRZECZYTANEJ LEKTURY NAPISZESZ PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (nieobecni na tej lekcji uczniowie zobowiązani będą do napisania wspomnianej recenzji bezpośrednio po powrocie do szkoły).

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty, m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

 

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Piotr Reiss

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI a i b SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2019/2020)

W tym roku szkolnym będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zeszyt (5 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe w semestrze (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ DOTYCZĄCY OMAWIANIA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PISANIA RECENZJI LEKTUR DODATKOWYCH ZOSTAŁ PODANY PODCZAS PIERWSZEJ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (I POWINIEN ZOSTAĆ ZANOTOWANY W TWOIM ZESZYCIE).

RECENZJĘ PRZECZYTANEJ LEKTURY NAPISZESZ PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (nieobecni na tej lekcji uczniowie zobowiązani będą do napisania wspomnianej recenzji bezpośrednio po powrocie do szkoły).

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty, m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

 

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Piotr Reiss

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI d SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2019/2020)

W tym roku szkolnym będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Pamiętaj, że podczas egzaminu po klasie 8 obowiązuje Cię znajomość wszystkich lektur omawianych  w klasach 4-8.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe w semestrze (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Z pierwszą z lektur musisz zapoznać się do 24 września, z drugą – do 19 listopada, z trzecią – do 18 lutego, a z czwartą – do 15 kwietnia.

RECENZJĘ PRZECZYTANEJ LEKTURY NAPISZESZ PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (nieobecni na tej lekcji uczniowie zobowiązani będą do napisania wspomnianej recenzji bezpośrednio po powrocie do szkoły).

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Każda napisana niesamodzielnie praca zostanie oceniona na 0 punktów.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty, m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

 

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Magdalena Spychała-Reiss

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII a SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2019/2020)

W tym roku szkolnym będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych podczas lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Z pierwszą z lektur musisz zapoznać się do 20 listopada, a z drugą – do 2 kwietnia.

INFORMACJE I WRAŻENIA Z PRZECZYTANEJ LEKTURY PRZEDSTAWISZ W FORMIE USTNEJ PREZENTACJI PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Każda napisana niesamodzielnie praca zostanie oceniona na 0 punktów.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty, m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

 

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Magdalena Spychała-Reiss

 

Przedmiotowy system oceniania na języka polskim w klasie 7b w roku szkolnym 2019/2020

W klasie 7 omówimy teksty zgromadzone w naszych podręcznikach i na kartach pracy. Podczas lekcji wprowadzone i utrwalane będą pojęcia, których znajomość Cię obowiązuje. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe – także argumentacyjne - i krótsze formy wypowiedzi pisemnych. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim zdobędziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omówimy też lektury obowiązkowe. Ich listę poznałeś już w lipcu. Pamiętaj, że na egzaminie po klasie 8 obowiązuje Cię dokładna znajomość lektur.  Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe w postaci punktów. Zdobędziesz  je z  następujących form:                         

 Oceniane formy pracy

Praca klasowa – 15p. -20 p. (praca pisemna na lekcji – jedna lub kilka form wypowiedzi)

Sprawdzian – 20p;                                                                                                                     

Sprawdzian duży – 25/30p.                                                                                                                               

Wypracowanie – 10/15p. (praca pisemna, pisana w domu lub w klasie, na kartce – estetyka!)                                                                                                                                 
Kartkówka – 5/8p.(niezapowiedziane, pisemne sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów. Ucząc Was estetyki, nie pozwalam ich pisać na kartkach wyrwanych z zeszytu, brudnych)                                                                                                                                      

Praca na lekcji, udział w dyskusji, prowadzenie zeszytu.( rzetelność, systematyczność i estetyka zapisów, numery lekcji, daty na marginesie, odrobione prace domowe) – 5p. 

Recytacja, dyktando– 5 - 10p.                                                                                             

Odpowiedź – 5p.                                                                                                                                                                                      

Praca w grupach –5p.                                                                                                                                                                           

Projekty – 5p., 10p..                                                                                                                                                                                

Zadnia dodatkowe -  do 5%                                                                                                                                                                                                             
Znajomość lektury uzupełniającej, dowolnie wybranej z listy zaakceptowanej przeze mnie – zaliczana w formie recenzji, pisanej na lekcji języka polskiego - 10p

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych na lekcji, jesteś zobowiązany przeczytać i zaliczyć 2 lektury dodatkowe (uzupełniające) w roku szkolnym (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Lektura wybrana spoza listy musi być ze mną skonsultowana. Terminy:

1.             Lektura uzupełniająca – 5 listopada 2019r.

2.             Lektura uzupełniająca –19 maja 2020r.

Nieprzeczytanie na czas lektury obowiązkowe skutkuje otrzymaniem 0/5, natomiast nieprzeczytanie lektury uzupełniającej – 0/10

2 razy w semestrze możesz usprawiedliwić się z braku zadania domowego lub nieprzygotowania do lekcji bez żadnych konsekwencji. Za kolejny brak zadania lub nieprzygotowanie otrzymujesz 0/5p. Za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń - jeśli nie było w nich zadania domowego otrzymujesz „ - „ (minus). Trzy minusy oznaczają „0/5”. Nieprzygotowanie lub brak zadania domowego należy zgłaszać na początku lekcji, zaraz po powitaniu, w przeciwnym razie, gdy nauczyciel zauważy Twoje nieprzygotowanie, otrzymasz  0/5 p.

Pamiętaj, że masz obowiązek uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością. Jeśli Twoja absencja wynosi 1-2 dni, otrzymujesz jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli byłeś nieobecny przez 3-4 dni, masz prawo uzupełniać zaległości przez kolejne 2 dni, w przypadku, gdy nie było Cię w szkole 5 dni i więcej – na nadrobienie zostaje Ci 5 dni.

W ciągu półrocza możesz poprawić jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych w pierwszym terminie) w pełnym zakresie ( tj. można uzyskać z nich 100%, czyli ocenę celującą).                                                                   

Masz prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych, jeśli z pierwszej pracy otrzymałeś poniżej 51%. Z poprawy takiej możesz uzyskać maksymalnie 75% punktów możliwych do zdobycia  w pierwszym terminie.

Tematy prac pisemnych (domowych) podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego czasu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 8/10p. (drugiego dnia po terminie) 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Po tygodniu nieprzynoszenia otrzymasz 0/10.  Wszystkie sprawdziany, wypracowania pisane w domu i w klasie, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązany zgłosić się do mnie od razu po przyjściu do szkoły i zaliczyć w/w formy kontrolne  w innym terminie – uzgodnionym ze mną.                                                   

Każda forma, która została napisana niesamodzielnie oceniana jest na 0 (zero), niezależnie od maksymalnej liczby punktów.

Sprawdziany i testy powinny zawierać zadania dodatkowe, które wynoszą 10% punktacji za sprawdzian. Są one sprawdzane wówczas, gdy otrzymasz z części podstawowej min. 85%.                                                                                                                                     Suma uzyskanych punktów jest przeliczana zgodnie z następującym systemem: 

 Od 100% - ocena celująca (6)90% - 99% - ocena bardzo dobra (5);  75% - 89% - ocena dobra (4), 50% - 74% - ocena dostateczna (3), 35% - 49% - ocena dopuszczająca (2);                   do 34% - ocena niedostateczna (1)

Powodzenia Justyna Kmiecik


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ROK SZKOLNY 2019/2020)

W tym roku szkolnym będziemy omawiać teksty kultury zgromadzone w naszym podręczniku. Wprowadzone i utrwalane zostaną pojęcia oraz terminy z zakresu teorii i historii literatury. Ich znajomość będzie Cię obowiązywała. Udoskonalisz sprawność ustnego wypowiadania się. Będziesz redagować dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnych (np. charakterystykę, opowiadanie, recenzję, opis itp.). Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzę językową zdobywać będziesz podczas lekcji poświęconych gramatyce. Omawiane też będą lektury obowiązkowe. Ich listę poznałaś/eś podczas pierwszej lekcji języka polskiego.

Na ocenę semestralną składać się będą oceny cząstkowe w postaci punktów. Będziesz je zdobywać z następujących form kontrolnych:

 • sprawdziany (20 p.), sprawdziany duże (25 p.), sprawdziany podsumowujące (30 p.);
 • wypracowania pisane w klasie – temat dowolny (10 p.);
 • wypracowanie pisane w klasie – na podstawie lektury (15 p.);
 • wypracowania pisane w domu (10 p.);
 • praca klasowa (20 p.);
 • kartkówki (5 p.); kartkówki duże (8 p.);
 • odpowiedź ustna (5 p.);
 • dyktanda (5 p.);
 • recytacje (5 p.); recytacje duże (8 p.);
 • praca w grupach, projekty (5-10 p.);
 • praca na lekcji, udział w dyskusji (5 p.);
 • zadania domowe (5 p.);
 • prowadzenie zeszytu (5 p.);
 • lektury dodatkowe (5 p.);
 • wypowiedzi na forum klasy (np. przemówienie czy prezentacja) (10 p.);
 • zadania dodatkowe – suma dodatkowych procent może maksymalnie wynosić 5%. Sprawdziany, prace klasowe będą zapowiadane przynajmniej na tydzień przed datą przeprowadzenia. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zwykle zapowiadane, jedynie terminy kartkówek ze znajomości lektur są podawane wcześniej.

Masz prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowaną/ym do lekcji (tzn. nie mieć zadania domowego, nie znać materiału z ostatniej lekcji) i wziąć „N”. Trzeba jednak to nieprzygotowanie zgłosić na początku lekcji, zaraz po powitaniu. Po zgłoszeniu drugiego „N” każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem 0/5 p. Prawo do „N” nie obowiązuje w dniu pisania lub zdawania zapowiedzianej formy kontrolnej.

Natomiast za nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku materiałów potrzebnych w czasie lekcji (np.: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego), będziesz otrzymywała/ł„-”. Trzykrotne nieprzygotowanie tego typu skutkuje otrzymaniem oceny 0/5 p.

Oprócz lektur obowiązkowych, omawianych podczas lekcji, jesteś zobowiązana/y przeczytać i zaliczyć dwie lektury dodatkowe (lista dostępna jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły). Z pierwszą z lektur musisz zapoznać się do 20 listopada, a z drugą – do 6 maja.

INFORMACJE I WRAŻENIA Z PRZECZYTANEJ LEKTURY PRZEDSTAWISZ W FORMIE USTNEJ PREZENTACJI PODCZAS WSKAZANEJ PRZEZE MNIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO.

Tematy wypracowań podaję zwykle na tydzień przed terminem oddania. Po upływie tego terminu możesz uzyskać maksymalnie 9/10 p. (następnego dnia), 7,5/10 p. (jeśli przyniesiesz swój tekst w ciągu tygodnia). Nieprzyniesienie w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem 0/10 p.

Każda napisana niesamodzielnie praca zostanie oceniona na 0 punktów.

Wszystkie sprawdziany, prace klasowe, wypracowania, recytacje, zaliczenia lektur mają charakter obowiązkowy. W razie nieobecności jesteś zobowiązana/y zaliczyć w/w formy kontrolne w innym terminie. Wypracowania musisz napisać i oddać w okresie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności.

W ciągu półrocza masz prawo poprawiać jeden wybrany sprawdzian lub pracę klasową (niezależnie od liczby punktów otrzymanych z pracy pisanej w pierwszym terminie) w pełnym zakresie (tj. uzyskać z niej 100%, czyli ocenę celującą). Prawo do poprawy pozostałych sprawdzianów i prac klasowych mają ci uczniowie, którzy z pierwszej pracy otrzymali poniżej 51% punktów. Z poprawy mogą uzyskać najwyżej 75% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym terminie.

W ciągu półrocza możesz zdobyć dodatkowe procenty, m.in. za: samodzielne wykonanie zadań dodatkowych w różnej formie, wyraźny postęp w nauce, szczególną aktywność na zajęciach, wyjątkową kreatywność, związane z przedmiotem zainteresowania, których rozwijanie przynosi wymierne efekty.

Dodatkowe 5% możesz uzyskać za: znaczące osiągnięcia w turniejach i konkursach polonistycznych.

Na końcu półrocza i roku szkolnego suma punktów przeliczana będzie według następującego systemu procentowego: od 100% - celujący; 99 – 90% - bardzo dobry; 89 – 75% - dobry; 74 – 50% - dostateczny; 49 – 35% - dopuszczający; poniżej 35% - niedostateczny.

 

 

Życzę Ci wielu sukcesów w tym roku szkolnym!

Magdalena Spychała-Reiss

 

Pomagają nam