Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM DĘBINKA
W POZNANIU.

I. Informacje ogólne:

 1. 1. Organem prowadzącym Społeczne Gimnazjum Dębinka jest Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu.
 2. 2. Społeczne Gimnazjum Dębinka, zwane w dalszej części Regulaminu Szkołą, posiada uprawnienia szkoły publicznej; posiada własny statut i wewnętrzne regulaminy.
 3. 3. Szkoła nie podlega rejonizacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

II. Rekrutacja do Szkoły odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

III. Zapisy do Szkoły

 1. 1. Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym do klasy I jest jego zapisanie do Szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego.
 2. 2. Rekrutacja do pozostałych klas odbywa się przez cały rok szkolny, pod warunkiem dysponowania przez Szkołę wolnymi miejscami w danej klasie.

 

IV. Wymagane dokumenty:

a)      ankieta rekrutacyjna, której złożenie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do rekrutacji,

b)      oryginał świadectwa z klasy V szkoły podstawowej,

c)       wykaz ocen na I semestr klasy VI szkoły podstawowej,

d)      dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy/zaświadczenia o uczestnictwie w konkursach, zawodach, itp.);

 

V. Komisja Rekrutacyjna:

 1. 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z następujących członków:

a)      przewodniczącego Komisji,

b)      dwóch nauczycieli języków obcych,

c)       psychologa szkolnego,

d)      przedstawiciel Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Oświatowego.

 1. 2. Członków Komisji, wymienionych w ust.1 ppkt a), b), c) powyżej powołuje Dyrektor Szkoły; przedstawiciela Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego powołuje Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego.
 2. 3. Rozmowę kwalifikacyjną i egzamin z języka angielskiego oraz drugiego języka obcego Komisja przeprowadza w minimum dwuosobowym składzie.

 

VI. Przyjęcie do Szkoły do klasy I.

 1. 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, które ukończyły Społeczną Szkołę Podstawową Nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, pod warunkiem akceptacji ich kandydatury na uczniów gimnazjum przez Radę Pedagogiczną i Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz braku zastrzeżeń wobec zachowania ucznia i jego postępów w nauce.
 2. 2. Po akceptacji wniosku, Dyrektor Szkoły wyznacza termin podpisania umowy z Poznańskim Stowarzyszeniem Oświatowym.
 3. 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosków, o których mowa w ust.1, w przypadku posiadania przez Szkołę wolnych miejsc, następuje rekrutacja pozostałych dzieci.
 4. 4. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej uczniów nieuczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 „Dębinka” jest zależny od organizacji roku szkolnego i ustala go dyrektor szkoły podając do wiadomości publicznej najpóźniej do 31 grudnia każdego roku, a następnie ogłasza na stronie internetowej Szkoły.
 5. 5. Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego może wyrazić opinię na temat przyjęcia do Szkoły poszczególnych kandydatów.
 6. 6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły do klasy I podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę liczbę punktów zdobytych w procesie rekrutacji oraz opinię Zarządu.
 7. 7. Dzieci nieprzyjęte w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją.

 

Lp

Przedmioty/ osiągnięcia/egzamin

punktacja

łącznie

Świadectwo ukończenia klasy V:

1

Liczbowo określona średnia ocen: j. polskiego, historii, matematyki, przyrody, języka obcego – max 6,0 x 2

12 p

 23 p

2

ocena zachowania z  kl. V

                                                          wzorowe

                                                          bardzo dobre

 

6 p

5 p

Potwierdzony przez szkołę wykaz ocen z I semestru klasy VI:

3

Liczbowo określona średnia ocen: j. polskiego, historii, matematyki, przyrody, języka obcego – max 6,0 x 1

6 p

 17 p

4

ocena zachowania z I sem. kl. VI

                                                          wzorowe

                                                          bardzo dobre

 

6 p

5 p

7

egzamin z języka angielskiego pisemny i ustny

15 p

 40 p

8

 rozmowa kwalifikacyjna

10 p

9

szczególne osiągnięcia (laureaci i finaliści konkursów o zasięgu rejonowym i wojewódzkim), przynależność do organizacji społecznych, działalność w samorządzie uczniowskim, inna aktywność szkolna i pozaszkolna.

10 p

10

znajomość drugiego języka obcego potwierdzona egzaminem ustnym

5 p

                                                                                             ŁĄCZNIE

70 p

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 70.

 

 1. 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy wyższej niż I podejmuje Dyrektor Szkoły po rozmowie z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), biorąc pod uwagę oceny na świadectwie ucznia z ostatniej klasy oraz oceny cząstkowe, jeśli przyjęcie następuje w trakcie roku szkolnego.
 2. 2. Postępowanie odwoławcze:                                  

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo, w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły, złożyć do Dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Dyrektor ogłasza swoją ostateczną decyzję.

 

VII. Spotkanie informacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów przyjętych do I klasy Gimnazjum.

 1. 1. Spotkanie informacyjne odbywa się w terminie wskazanym przez Dyrektora w terminarzu rekrutacji.
 2. 2. W spotkaniu uczestniczą rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych do Szkoły, Dyrektor Szkoły, Przedstawiciel Zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego (PSO) i wychowawcy klas.
 3. 3. W trakcie spotkania rodzicom (opiekunom prawnym) zostają przedstawione umowy o naukę, które zobowiązani są podpisać w ustalonym na spotkaniu terminie. Podpisanie umowy jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia wpisowego.

 

VIII. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych do szkoły do klasy I.

 1. 1. W przypadku niepodpisania umowy bądź niezapłacenia wpisowego w wyznaczonym rodzicom (opiekunom) terminie, uczeń jest skreślony z listy przyjętych, a w to miejsce zostaje wpisane dziecko z listy rezerwowej.
 2. 2. Do 10 czerwca rodzice przyjętych dzieci są zobowiązani dostarczyć do Szkoły „Kartę przeniesienia ucznia”, pobraną ze szkoły rejonowej.

 

IX. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych do szkoły do klas programowo wyższych niż I.

 1. 1. Spotkanie informacyjne odbywa się niezwłocznie po podjęciu przez Dyrektora Szkoły decyzji o przyjęciu dziecka. W trakcie spotkania rodzicom (opiekunom prawnym) zostaje przedstawiona umowa o naukę, którą zobowiązani są podpisać w ustalonym na spotkaniu terminie. Podpisanie umowy jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia  wpisowego.
 2. 2. W przypadku niepodpisania umowy bądź niezapłacenia wpisowego w wyznaczonym terminie dziecko jest skreślone z listy przyjętych, a w to miejsce zostaje wpisane dziecko z listy rezerwowej.
 3. 3. W terminie wskazanym przez Dyrektora rodzice (opiekunowie prawni) dziecka przyjętego są zobowiązani dostarczyć  „Kartę przeniesienia ucznia”, dokumentację medyczną (kartę zdrowia, kartę szczepień) oraz arkusz ocen, pobrane z poprzedniej szkoły.

Pomagają nam