Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

EFS

Projekt „Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie” w ramach konkursu AQUANET SA w Poznaniu na działania charytatywne

Czas trwania projektu: 7 stycznia 2020 – 30 listopada 2020

Kwota dofinansowania: 15 400 PLN

Cele projektu:

·        kształcenie postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczo - geograficznego,

·        budowanie świadomości ekologicznej;

·        integracja i dialog ze społecznością lokalną w środowisku działania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w celu ochrony zasobów najbliższej okolicy i Ziemi.

 

 

Międzynarodowy projekt współpracy szkół ERASMUS+ „Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy”, 2019-1-PL01-KA229-065043_1

Rola w projekcie: koordynator międzynarodowy

Czas trwania projektu: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2021

Kwota dofinansowania: 32 565 EUROMiędzynarodowy projekt współpracy szkół ERASMUS+ „EuritageID”, 2019-1-PL01-KA229-065011_1

Rola w projekcie: koordynator międzynarodowy

Czas trwania projektu: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2021

Kwota dofinansowania: 32 680 EUROMiędzynarodowy projekt współpracy szkół ERSAMUS+ „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian”, 2016-1-PL-KA2019-026652_1,

Rola w projekcie: koordynator międzynarodowy

Czas realizacji 1 września 2016 – 31 sierpnia 2018

Kwota dofinansowania 32 155 EURO


Międzynarodowy project badawczy “Sharing European Memories at School EU Education”, 510410-LLP-1-2010-ES-COMENIUS-CMP,

Organizator projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Rola w projekcie: partner

Czas realizacji: 1 grudnia 2011 – 31 maja  2012

Kwota dofinansowania 19 800 PLN

Cele projektu:

·        Badanie oraz porównywanie sposobu postrzegania i nauczania wiedzy o przeszłości w krajach – uczestnikach projektu

·        Przełożenie na praktykę szkolną założeń teoretycznych zawartych w obowiązującej podstawie programowej dla historii, a odnoszącej się do problemów pamięci, tożsamości, dziedzictwa kulturowego

Zajęcia były realizowane w gimnazjum na pograniczu historii, języka polskiego, geografii i języków obcych.Międzynarodowy projekt współpracy szkół COMENIUS „If life ids Energy, our future is hiddem in saving”,  2010—1-TR1-COM06-16130_2

Rola w projekcie: partner

Czas trwania projektu: 1 września 2010 – 31 sierpnia 2012

Kwota dofinansowania:

Cele projektu: 20 000 EURO

·        Propagowanie zachowań propagujących dbałość o środowisko naturalne

·        Poznawanie kultury i historii państw – uczestników projektu

·        Promowanie idei współpracy międzynarodowej

·        Promowanie języka angielskiego jako łącznika pomiędzy różnymi kulturami

         

SZKOŁA I UNIWERSYTET

 – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Podziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”. 

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami są:
- Miasto Poznań 
- Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe

Projekt został przygotowany przez Wydział Biologii i jest realizowany we współpracy z w/w Partnerami.

Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych, skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy przyrody oraz biologii.

Projekt ma charakter innowacyjny:
- W ramach samych praktyk wyróżnione zostały odrębne praktyki psychologiczno-pedagogiczne, mające pomóc przyszłym nauczycielom w diagnozowaniu i radzeniu sobie z najczęściej występującymi u uczniów dysfunkcjami oraz rożnymi problemami wychowawczymi.
- Stworzenie okazji do obserwacji pracy większej liczby nauczycieli, dzięki temu możliwość zapoznania się z różnymi stylami nauczania.
- Każdy nauczyciel i student zobowiązany jest do szczegółowej analizy praktyk
przy pomocy opracowanych narzędzi
- Nawiązuje się ścisła współpraca między uczelnią wyższą a szkołą
- W pracy wykorzystywane są nowoczesnych narzędzia nauczania, w tym. m.in. platforma Moodle, tablice multimedialne oraz zajęcia laboratoryjne.

Studentami odbywającymi w/w praktyki w naszej szkole opiekuje się Pani Barbara Kowalik oraz Aleksandra Sommerfeld

Pozyskaliśmy kwotę 10 000 PLN na wyposażenie pracowni przyrodniczej. Zakupiliśmy m.in.:  mikroskop multimedialny, wizualizer , podświetlarkę do zdjęć, model oka ludzkiego, model ucha ludzkiego, model szkieletu ludzkiego, zestaw preparatów mikroskopowych „Bakterie” i „Tkanki człowieka”. 

 

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I- III

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pozyskaliśmy środki na realizację zadań w edukacji wczesnoszkolnej pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”.
Nasz projekt obejmuje działania wspomagające oraz rozwijające.

Wśród działań wspomagających odbywają się:
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (3 grupy – dla kl.1, 2 i 3),
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w przedmiotach matematyczno- przyrodniczych
(1 grupa),
- Gimnastyka korekcyjna (5 grup),

Wśród działań rozwijających odbywają się:
- Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (2 grupy – dla kl. 1-2 oraz dla kl.3)
- Zajęcia indywidualne dla uczennicy wybitnie zdolnej matematycznie
- Mała MENSA I i II (2 grupy)

Kwota dofinansowania wynosi: 47 239 PLN

Liczba uczniów kl. 1-3 objętych projektem w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 „Dębinka”: 95.

Zakupione w ramach dofinansowania pomoce dydaktyczne: 2 laptopy, programy komputerowe, tangramy, klocki i korale matematyczne, gry dydaktyczne, terapeutyczne , zestawy ortograficzne i  matematyczne, suwaki ortograficzne, zestawy figur geometrycznych, zestawy PUS, mikroskopy, zestawy naukowe „Mały botanik” i „Mały chemik”, sprzęt sportowy do gimnastyki korekcyjnej.


ICIM

Dzięki środkom z EFS 21 grudnia 2007r. otworzyliśmy w bibliotece  szkolnej INTERNETOWE CENTRUM  INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ. 
Składa się ono z następujących elementów:
- 4 stanowiska komputerowe dla czytelników
- 1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe  HP LaserJet 3052 (skaner, drukarka, kopiarka)
- 1 urządzenie sieciowe
- edukacyjne oprogramowanie multimedialne (encyklopedia powszechna, atlas świata,
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik ortograficzny).

Wartość przyznanego wsparcia:  15 907.92 złPRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

Pracownię Macintosh w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pozyskaliśmy w lipcu 2007r.
W skład „Pracowni” wchodzą:
- 10 uczniowskich stacji roboczych iMac,  
- zestaw serwer iMac,
- komputer przenośny Mac Book,
- wideoprojektor,
- skaner,
- router.

Całość stanowi darowiznę w kwocie 49 905, 84 zł.

Z pracowni korzystają wszyscy uczniowie, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Zajęcia prowadzone są wymiennie w cyklach semestralnych: na komputerach PC (pierwsza szkolna pracownia – całkowicie zmodernizowana w styczniu 2007r.) i Mac.
W pracowni Macintosh  mieści się także redakcja Gazety Dębinka. Czasopismo redaguje młodzież gimnazjalna i publikuje w formie elektronicznej, dzięki programowi PAGES: zobacz

 


Pomagają nam